Tin tức mới

【Phát hành bản mới】 Nền tảng kết nối công nghiệp KEPServerEX 6.10

  
V6.7D EsLseXsAAi7eN 361x203
                                          

Thông tin phát hành phiên bản mới KEPServerEX 6.10

 
 
 
Cải tiến thêm chức năng Fanuc Focas Ethernet

 

Hỗ trợ đối ứng với: Fanuc Focas Data Window Library 

cnc_rdtimer

cnc_rdalmmsg 
cnc_exeprgname_Name 

 

Cải tiến & bổ sung chức năng cho OPC UA client

 

Đã khắc phục sự cố : sẽ xóa giá trị Tag với chất lượng không chính xác, không đáng tin cậy

Đã khắc phục sự cố : không thể ghi vào Tag với chất lượng ban đầu không chính xác

 

 

Cải tiến thêm chức năng cho IoT Gateway

 

Đã thêm hỗ trợ cho thông tin đăng nhập người dùng Active Directory thông qua máy chủ REST

Đã khắc phục sự cố trong đó dịch vụ IoT Gateway bị khóa do xác thực không thành công

 

 

Bổ sung chức năng cho Mitsubishi Ethernet

 

Đã thêm chức năng để bao gồm giá trị "bộ hẹn giờ giám sát" hỗ trợ các vấn đề về thời gian chờ khi nhiều thiết bị được kết nối với mạng

 

Cập nhật tính năng Siemens TCP / IP Ethernet

 

Thêm hỗ trợ cho Siemens TIA v16.0.0 cổng thông tin

 

Các driver khác được cải tiến & bổ sung chức năng

 

Allen-Bradley ControlLogix Ethernet Driver        
AutomationDirect EBC
OPC DA Client Driver(OPC DA)
DataLogger
Modbus Ethernet/Modbus Unsolicited Serial
                 
EFM Exporter
                 
Siemens TCP/IP Unsolicited Ethernet
IEC 61850 MMS Client 
Ping 
SIXNET UDR
Torque Tool Ethernet
Weatherford 8500
ThingWorx Native Interface
OPC XML-DA Client

...

 

Vui lòng tham khảo Release notes để biết thêm chi tiết.

 

Thông tin phát hành phiên bản mới KEPServerEX 6.10