Tin tức mới

【New Release】OPC Server KEPServerEX V6.6

6 6 blog 600x280

 

Thông tin phát hành sản phẩm KEPServerEX 6.6

 
 

 EUROMAP 63 Driver: Đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu cho máy ép nhựa!

 

Đối với trình điều khiển KEPServer EX EUROMAP 63 mới,nó không tốn kém tùy chỉnh phát triển cho máy ép nhựa sử dụng giao thức EUROMAP 63, nó cung cấp kết nối ngay lập tức và đáng tin cậy cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng theo dõi dữ liệu thời gian thực và các thông số của máy đúc nhựa tương thích EUROMAP 63, cải thiện khả năng hiển thị của sản xuất, giảm thiểu chất thải sản xuất và thời gian chết.

 

Tăng cường trình điều khiển Fanuc Focas Ethernet Driver

 

Tăng cường quyền truy cập dữ liệu vào thiết bị Fanuc CNC
Đọc dữ liệu từ bảng tham số thủ công
bổ sung chức năng thẻ cnc_rdparam

 

Khác

Cập nhật bảo mật
Các cải tiến của Bộ điều khiển Mitsubishi Ethernet
Cải thiện chức năng OPC UA
Tăng cường chức năng Modbus serial Driver
Cải thiện chức năng Configuration API

v.v…